fbpx
Osiguranje putnika u javnom saobraćaju

Dosta građana svakodnevno koristi javni prevoz. Sa obzirom na to, korisno je znati da ste osigurani u slučaju da dođe do nezgode neposredno pre, tokom, ili nakon putovanja. I ne samo da ste osigurani, već da možete da zahtevate naknadu štete na osnovu ugovora o osiguranju, iako ga vi sami niste zaključili.

Kako je to moguće?

Zakon o obaveznom osiguranju u saboraćaju reguliše osiguranje putnika u slučaju nezgode, u kojem je naznačeno ko je obavezan da ostvari ugovor o osiguranju, koja je definicija putnika, slučajevi koji su pokriveni osiguranjem, kao i visinu osigurane sume i način naplate štete.

Ko je obavezan da ostvari ugovor o osiguranju?

Obavezu da osiguraju putnike u javnom prevozu u slučaju nezgode uspostavljena je za sve vlasnike prevoznih sredstava koja služe za obavljanje prevoza putnika. Prevoznici imaju obavezu da zaključe ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu u slučaju nezgode.

Ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja dužni su da zaključe vlasnici:

 1. autobusa kojim se obavlja javni prevoz u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom linijskom i vanlinijskom prevozu;
 2. autobusa kojim se obavlja prevoz zaposlenih na posao i sa posla;
 3. autobusa kojim se obavlja prevoz dece i učenika do predškolskih, odnosno školskih ustanova i od predškolskih, odnosno školskih ustanova;
 4. autobusa za prevoz turista;
 5. putničkih automobila kojima se obavlja auto-taksi prevoz i “rent-a-kar” vozila;
 6. šinskih vozila za prevoz putnika (npr. tramvaj, voz, šinobus i sl.);
 7. svih vrsta plovnih objekata, kojima se na redovnim linijama ili slobodno prevoze putnici, uključujući i krstarenja i prevoz turista;
 8. svih vrsta “rent-a-kar” plovnih objekata;
 9. vazduhoplova čija je namena javni avio-prevoz (redovni, čarter, avio-taksi);
 10. turističkih vazduhoplova koji se koriste za kraće prelete i panoramske letove i “rent-a-kar” vazduhoplova;
 11. drugih prevoznih sredstava, bez obzira na vrstu pogona, kojima se prevoze putnici, uz naplatu prevoza, u vidu registrovane delatnosti.

Nad vlasnikom prevoznog sredstva postoji obaveza da na vidnom mestu u samom prevoznom sredstvu i voznoj karti predstavi informacije o zaključenom ugovoru o osiguranju, a posebno podatke o osiguravajućem društvu i pravima putnika po osnovu zaključenog ugovora.

Ko se smatra putnikom javnog prevoza?

Zakon definiše putnike u javnom prevozu, a to su sledeća lica:

 • koja se nalaze u prevoznom sredstvu kojim se obavlja javni prevoz i koja imaju nameru da putuju, bez obzira da li je lice platilo voznu kartu ili ne;
 • koja se nalaze u krugu stanice, pristaništa, luke, aerodroma ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, pre ukrcavanja, a pritom imaju nameru da putuju;
 • koja su obavila putovanje i napustila prevozno sredstvo, a nalaze se u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, u krugu stanice, pristaništa, luke ili aerodroma;
 • koja imaju pravo na besplatnu vožnju.

Desila se nesreća – kako ostvariti prava?

Ukoliko se desi saobraćajna nesreća potrebno je preduzeti određene korake kako biste ostvarili prava iz ugovora o osiguranju. Zahtev za odštetu se podnosi osiguravajućoj kući sa kojom prevoznik ima zaključen ugovor, a u slučaju da je društvo u stečaju, isplata osigurane sume se možete zahtevati iz sredstava Garantnog fonda.

Za podnošenje zahteva je potrebna sledeća dokumentacija:

 • Pasoš ili lična karta
 • Originalna lekarska dokumentacija o povredama
 • Dokaz da ste doživeli povrede kao putnik (zapisnik policije, izjava vozača ili svedoka)
 • Ostala dokumenta koja bi koristila u procesu dokazivanja tvrdnji

Česta primedba putnika je da vozači nisu želeli da im ostave izjavu, ali je korisno znati da vozači imaju zakonsku obavezu da učesnicima saobraćajne nezgode ostave lične podatke, kao i podatke o obaveznom osiguranju.

Koja su prava putnika?

Ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, putnici ostvaraju sledeća prava i isplatu:

 • Osigurane sume za smrtni slučaj (8.000 €)
 • Procenta od osigurane sume u korelaciji sa procentom invaliditeta (do 16.000 €)
 • Troškova lečenja koji su samostalno plaćeno i ne spadaju u okvir zdravstvenog osgiuranja, a prouzrokovani su kao posledica nesreće, kao i oportunitetni trošak, tj. gubitak novčane zarade kao posledica privremene nemogućnisti obavljanja posla (do 4.000 €)

Obavezno osiguranje putnika je samo još jedan razlog da usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem potražite od agencije Supernova. Mi poslovanje baziramo na poštovanju zakonskih propisa i možete biti sigurni u pouzdanost naše usluge.